• Informacje dla ósmoklasistów

    • Egzamin ósmoklasisty - terminy

     • 14 maja 2024 (wtorek) godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, trwa 120 minut,
     • 15 maja 2024 (środa) godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z matematyki, trwa 100 minut,
     • 16 maja 2024 (czwartek) godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z języka obcego (angielskiego), trwa 90 minut.

     Dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mogliby uczestniczyć w egzaminach w powyższych terminach, przygotowano terminy czerwcowe:

     • 10 czerwca 2024 (poniedziałek) godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, trwa 120 minut,
     • 11 czerwca 2024 (wtorek) godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z matematyki, trwa 100 minut,
     • 12 czerwca 2024 (środa) godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z wybranego języka obcego, trwa 90 minut.

     Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca 2024 roku za pośrednictwem systemu ZIU na stronie wyniki.edu.pl. Żeby sprawdzić wyniki, uczeń musi zalogować się na swoje konto, podając login otrzymany od dyrektora szkoły  oraz wcześniej ustalone hasło.

    • Informacje o egzaminie ósmoklasisty

    • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST EGZAMINEM OBOWIĄZKOWYM, CO OZNACZA, ŻE KAŻDY UCZEŃ MUSI DO NIEGO PRZYSTĄPIĆ, ABY UKOŃCZYĆ SZKOŁĘ. NIE JEST OKREŚLONY MINIMALNY WYNIK, JAKI UCZEŃ POWINIEN UZYSKAĆ, DLATEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY NIE MOŻNA NIE ZDAĆ.

     ZASTĘPUJE EGZAMIN WSTĘPNY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KTÓRE WYKORZYSTUJĄ WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW JAKO KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI, JEŻELI LICZBA KANDYDATÓW JEST WIĘKSZA NIŻ LICZBA WOLNYCH MIEJSC W DANEJ SZKOLE.

     EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY W DWÓCH TERMINACH: GŁÓWNYM - W MAJU I DODATKOWYM - W CZERWCU.

     DO EGZAMINU W TERMINIE DODATKOWYM PRZYSTĘPUJE UCZEŃ, KTÓRY NIE PRZYSTĄPIŁ DO EGZAMINU W TERMINIE GŁÓWNYM Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH.

     EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY W FORMIE PISEMNEJ.

     ÓSMOKLASISTA PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU Z TRZECH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH, TJ.: JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

     ÓSMOKLASISTA PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU Z JEDNEGO Z NASTĘPUJĄCYCH JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH: ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO. UCZEŃ MOŻE WYBRAĆ TYLKO TEN JĘZYK, KTÓREGO UCZY SIĘ W SZKOLE W RAMACH OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.

     EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY PRZEZ TRZY KOLEJNE DNI:

      -   PIERWSZEGO DNIA - EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO, KTÓRY TRWA 120 MINUT

      -   DRUGIEGO DNIA - EGZAMIN Z MATEMATYKI, KTÓRY TRWA 100 MINUT

      -   TRZECIEGO DNIA - EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO.

     CZAS TRWANIA EGZAMINU Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MOŻE BYĆ WYDŁUŻONY W PRZYPADKU UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU.

     PODCZAS EGZAMINU Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU KAŻDY ZDAJĄCY SIEDZI PRZY OSOBNYM STOLIKU. NA STOLIKU MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE ARKUSZE EGZAMINACYJNE, MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE WSKAZANE W KOMUNIKACIE DYREKTORA CKE ORAZ - W PRZYPADKU UCZNIÓW CHORYCH LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - LEKI I INNE POMOCE KONIECZNE ZE WZGLĘDU NA CHOROBĘ LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.

     DO SALI EGZAMINACYJNEJ NIE MOŻNA WNOSIĆ ŻADNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH, NP. TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, ODTWARZACZY MP3, SMARTWATCHY, ANI KORZYSTAĆ Z NICH W TEJ SALI.

     W CZASIE EGZAMINU ZDAJĄCY MOGĄ OPUSZCZAĆ SALĘ EGZAMINACYJNĄ W UZASADNIONEJ SYTUACJI, PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO I PO ZAPEWNIENIU WARUNKÓW WYKLUCZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ KONTAKTOWANIA SIĘ Z INNYMI OSOBAMI, POZA OSOBAMI UDZIELAJĄCYMI POMOCY MEDYCZNEJ.

     CZŁONKOWIE ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO NIE MOGĄ UDZIELAĆ ZDAJĄCYM WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH. NIE MOGĄ RÓWNIEŻ W ŻADEN SPOSÓB KOMENTOWAĆ ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH.

     SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ZNAJDUJE SIĘ W „INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY” NA STRONIE INTERNETOWEJ CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OKREŚLA KAŻDORAZOWO INFORMACJA ZAWARTA NA STRONIE TYTUŁOWEJ ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO.

     Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są wszystkie szczegółowe informacje dotyczące egzaminu, jak również:

     • przykładowe arkusze egzaminacyjne,
     • arkusze egzaminu próbnego,
     • zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
     • arkusze wykorzystane do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 - 2023.

     Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty - 3 lipca 2024 r.

     Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje szkole wyniki egzaminu ósmoklasisty do - INFORMACJA ZOSTANIE PODANA.

     Wydanie zdającym zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty -  - INFORMACJA ZOSTANIE PODANA.

      

   • brak danych