• Právne informácie

   • Raport dostępności podmiotu

   • Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.szkolaradecznica.pl

    Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PSP im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy.

    • Data publikacji strony internetowej: 2022-09-01.
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26.

    Status zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Niespełnione wymagania

    • Filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i głuchych.
    • Zdjęcia nie posiadają podpisów.

    Przygotowanie deklaracji dostępności

    Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności -

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26.

    Skróty klawiaturowe

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Maj, sp_radecznica@poczta.onet.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 846818691 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

    Dostępność architektoniczna

    Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy

    Gwarna 4
    22-463 Radecznica

    Aplikacje mobilne

    brak

    Dodatkowe informacje

   • <h1>Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.szkolaradecznica.pl</h1>
    <p id="a11y-wstep">
    <span id="a11y-podmiot">Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy</span>  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  
    <a href="http://www.szkolaradecznica.pl" id="a11y-url" target="_blank">strony internetowej PSP im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy</a>.</p>
    <ul>
      <li>Data publikacji strony internetowej:  
      <span id="a11y-data-publikacja">2022-09-01</span>.</li>
      <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji:  
      <span id="a11y-data-aktualizacja">2024-03-26</span>.</li>
    </ul>
    <section>
      <h2>Status zgodności z ustawą</h2>
      <p id="a11y-status">
      <strong>Strona internetowa jest częściowo zgodna</strong>  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.</p>
      <h3>Niespełnione wymagania</h3>
      <ul>
        <li>Filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i głuchych.</li>
        <li>Zdjęcia nie posiadają podpisów.</li>
      </ul>
    </section>
    <section>
      <h2>Przygotowanie deklaracji dostępności</h2>
      <p>Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności - 
      <a id="a11y-ocena" href="http://" target="_blank" title="Link otwiera się w nowym oknie i prowadzi do pliku z analizą."></a></p>
      <p>Oświadczenie sporządzono dnia:  
      <span id="a11y-data-sporzadzenie">2024-03-26</span>.</p>
      <p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.</p>
      <p>Data ostatniego przeglądu deklaracji:  
      <span id="a11y-data-przeglad">2024-03-26</span>.</p>
    </section>
    <section>
      <h2>Skróty klawiaturowe</h2>
    </section>
    <section>
      <h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
      <p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  
      <span id="a11y-osoba">Ewa Maj</span>,  
      <a href="mailto:sp_radecznica@poczta.onet.pl" title="Adres e-mail do osoby kontaktowej w sprawie dostępności.">
        <span id="a11y-email">sp_radecznica@poczta.onet.pl</span>
      </a>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  
      <a href="tel:846818691">
        <span id="a11y-telefon">846818691</span>
      </a>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.</p>
      <section>
        <h3>Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością</h3>
        <p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>
        <p>
          <a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich" target="_blank">Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich</a>
        </p>
      </section>
    </section>
    <section>
      <h2 id="a11y-architektura">Dostępność architektoniczna</h2>
      <section>
        <section>
          <h3>Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy</h3>
          <address class="mb-0">
            <div>Gwarna 4</div>
            <div>22-463 Radecznica</div>
          </address>
        </section>
      </section>
    </section>
    <section>
      <h2 id="a11y-aplikacje">Aplikacje mobilne</h2>
      <p>brak</p>
    </section>
    <section>
      <section>
        <h2>Dodatkowe informacje</h2>
      </section>
    </section>